Rozpowszechnianie bakterii cz. 4

Największą jest ilość bakterii w głębokości 20 – 30 cm., po czym spada ona gwałtownie, wreszcie na głębokości 3 do 5 metrów ziemia jest jałową, jak świadczą o tym zgodnie liczne badania bakteriologów z Kochem i Fraenklem na czele. Takie rozmieszczenie bakterii w ziemi tłumaczy się tym, że dostają się bakterie do ziemi z powietrza, nawozu itd., po czym przez wodę deszczową unoszone są w warstwy głębsze;  po drodze jednak stałe cząstki zawieszone w wodzie, a więc i bakterie zostają zatrzymane przez cząstki ziemi, która w danym razie odgrywa rolę filtru, wreszcie na pewnych głębokościach przesiąkająca woda staje się zupełnie jałową.

Im warstwy ziemi są ściślejsze, tym doskonalszą jest ich zdolność oczyszczająca, a co zatem idzie tein bliżej powierzchni występować będą warstwy jałowce pod względem bakteriologicznym. łuną przyczyną, tłumaczącą nam małe stosunków rozpowszechnienie bakterii w warstwach głębszych łub też zupełną ich jałowość, są niepomyślne warunki, jakie napotykają tam bakterie dla swego rozwoju, jak na przykład niska temperatura, brak przewiewności a więc niedostateczność tlenu i zabójczy nadmiar bezwodnika węglowego.

One Response to “Rozpowszechnianie bakterii cz. 4”
  1. Reklama says: