0

Rozpowszechnianie bakterii cz. 4

Największą jest ilość bakterii w głębokości 20 – 30 cm., po czym spada ona gwałtownie, wreszcie na głębokości 3 do 5 metrów ziemia jest jałową, jak świadczą o tym zgodnie liczne badania bakteriologów z Kochem i Fraenklem na czele. Takie rozmieszczenie bakterii w ziemi tłumaczy się tym, że dostają się bakterie do

0

Rozpowszechnianie bakterii cz. 3

Co się tyczy odmian chorobotwórczych, to Koch w 1884 roku pierwszy stwierdził w wodzie obecność zarazków cholery, w studniach znaleziono również w czasie epidemii laseczniki tyfusu. Tern też się tłumaczy zalecane przez lekarzy używanie do picia w czasie epidemii cholery i tyfusu jedynie wody przegotowanej; przez gotowanie bowiem zarazki zostają zniszczone. Najliczniej

0

Rozpowszechnianie bakterii cz. 2

Co się tyczy gatunków, występujących w powietrzu, to należą one przeważnie do grupy ziarniaków i niektóre odznaczają się własnościami chorobotwórczymi. Trafiają się jednak również i postacie pałeczkowate, a Cornet pierwszy stwierdził obecność w powietrzu laseczek gruźlicy. Dla rolnictwa, w ścisłym pojęciu, obecność bakterii w powietrzu ma znaczenie o tyle, że mogą tu

0

Rozpowszechnianie bakterii cz. 1

Ponieważ życie bakterii związane jest z materią organiczną, rozpowszechnienie zaś tej ostatniej  w przyrodzie jest nader wielkie, rozległe też są granice występowania bakterii. Najmniej stosunkowo bakterii zawiera powietrze, lecz i tu zanieczyszczenie drobnoustrojami często bywa znaczne w zależności od warunków. Drobnoustroje powietrza pochodzą z wody lub też z ziemi dzięki mechanicznym czynnikom,

0

Bakterie jako organizmy cz. 16

Wręcz przeciwnym symbiozie jest antagonizm między poszczególnymi odmianami bakterii. Antagonizm polega na tein, że pewno odmiany wywierają ujemny wpływ na życie odmian innych, stwarzając przez swe życiowe procesy takie warunki w danym środowisku, których jedna z wrogich sobie odmian znieść nie może, lub też, przez które skrępowaną jest w swych przejawach życiowych.

0

Bakterie jako organizmy cz. 15

Ze względu na sposób zachowania się jednych odmian bakterii względem drugich, podzielić je można na dwie grupy: odmiany współżyjące (symbioza) i współwalczące (antagonizm). Pierwsze wzajemnie sobie pomagają, a sojusz ten bywa czasem tak niezbędnym, że często pewne odmiany bakterii w danym środowisku egzystować; mogą jedynie w obecności innej odmiany, z pierwszą sprzymierzonej,

0

Bakterie jako organizmy cz. 14

Z powyższego szkicu dowiedzieliśmy się, jak te lub inne czynniki zewnętrzne wpływają na te lub inni odmiany bakterii i gdyby w danym środowisku, czy to w ziemi czy w nawozie, w organizmie zwierzęcym lub roślinnym występowała jedna jedynie grupa bakterii, wtedy łatwo byłoby przewidzieć, jakie warunki najodpowiedniejszymi byłyby dla wzmożenia lub stłumienia

0

Bakterie jako organizmy cz. 13

Co się tyczy wpływu wilgoci na rozwój bakterii, to zrozumiałym jest to już choćby z lego względu, że woda jest niezbędnym składnikiem ciała bakterii. Wytrzymałość jednak bakterii na nieodpowiedni stopień wilgotności środowiska, w jakiem żyją. jest bardzo różną dla odmian poszczególnych: gdy jedne nawet nie tworząc zarodników, zdolne są bardzo długo, bo

0

Bakterie jako organizmy cz. 12

Obecnie na zasadzie optimum temperatury, dzielą bakterie na trzy grupy: lubiących ciepło opt. 50 – 55 stopni C. lubiących chłód opt. 15 – 0 stopni C średniaków 37 stopni C., do ostatniej kategorii należą wszystkie chorobotwórcze odmiany. Zarówno zbytnie podniesienie temperatury ponad określone „maximum”, jak też i obniżenie właściwego dla danej odmiany

0

Bakterie jako organizmy cz. 11

Z kolei rozpatrzeć należy zależność rozwoju bakterii od temperatury, a zależność ta jest niezmiernej doniosłości. Ogólnie biorąc granico krańcowe pod tym względom są bardzo szerokie, wahają się bowiem pomiędzy 0 a 70 stopni C. Każda odmiana bakterii posiada trzy tzw. kardynalne punkty temperatury: „minimum”, tj. pewną najniższą temperaturę, przy której rozwój jest